Nyheder


BESÆTTELSESSAMLING GRINDSTEDS VENNER


Vi kæmper for at få Besættelsessamlingen frem i lyset


NYHEDER


2018

 

Besættelsessamling Grindsteds Venner Generalforsamling

tirsdag den 5. februar 2018

 

01. december    Vinterpyntning af de fire gravsteder på Grindsted Kirkegård

18. november     Krigsmindeguiden introduceres i Kirkehuset på Brandts fødselsdag

15. november     Møde med Anna Louise Siggård (ALS) om udstilling 2019

07. november     ca. 230 til Arlette mødet på Vestre Skole med Ældresagen

26. september    Bestyrelsesmøde

22. september   18 deltagere ved besøg i Vandel Bunkermuseum

29. august           Kransenedlæggelse ved Knud Børge Madsen' s grav

07. maj                 "Velkomstmøde" med Stephanie Storbank Unge- og Kulturudvalget.

05. maj                 Rundvisning i besættelsestiden på CF-gården 10-16. Fri entré.

04. maj                 Mindeaften ved Grindsted Kirke. Mere følger i Midtjysk Ugeblad.

09. april                3 spændende historier på CF-gården 16-20. Fri entré.

03. april                Bestyrelsesmøde

06. februar           Generalforsamling på Grindsted Erhvervsskole. Dagsorden iht.                   v                             vedtægter. Alle er velkommen.

                              

Besættelsessamling Grindsteds Venner Generalforsamling

tirsdag den 6. februar 2018

 

Velkomst ved formanden Kurt Nørgaard

Der var 22 fremmødte til generalforsamlingen.

Referat:

 

Pkt. 1Valg af dirigent

Valgt blev Hans Lund som konstaterede, at generalforsamlingen var

lovligt indvarslet

Pkt. 2 Aflæggelse af beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

Formanden afgav beretning.

Beretningen blev godkendt. Kan ses nedenstående.

Pkt. 3Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne kalenderår

(1.1-31.12). I år dog fra 14.9-31.12.2017

Kasseren gennem gik regnskabet. Pt. 128 medlemmer, 17 restancer.

Balance 3.554 kr.

Regnskabet blev godkendt. Kan ses nedenstående..

Pkt. 4Indkomne forslag.

Bestyrelsen fremsatte følgende ændringsforslag til Vedtægter for foreningen, § 7:

Bestyrelsen udpeger efter generalforsamlingen én person til bestyrelsen for Billund Kommunes Museer.

I tilfælde af dennes forfald overtages posten af formanden for BEGV til senest kommende generalforsamling.

Ændringsforslaget blev godkendt og er tilføjet vedtægterne.

Pkt. 5Fastsættelse af kontingent

Kontingentet blev fastsat uændret til 50 kr. om året pr. person.

Pkt. 6Valg til bestyrelsen.

Valgt blev de opstillede kandidater Harry Hansen, Henrik Gregersen og Kurt Nørgaard.

Formanden vælges direkte på generalforsamlingen, jfr. vedtægtens § 7.

Kurt Nørgaard blev genvalgt.

Pkt. 7Valg til suppleanter.

Valgt blev de opstillede kandidater Peter Jessen og Alex Wraae.

Pkt. 8Valg af revisorer.

Valgt blev de opstillede kandidater Tom Michelsen og Jens Lind.

Pkt. 9Valg af revisorsuppleant.

Valgt blev Hans Lund

Pkt.10Eventuelt

a.Indlæg ved formanden for Billund Kommunes Museer Harry Hansen, som også er foreningens kontaktperson til kommunens museer:

Berettede om møder med Slots- og Kulstyrelsen.

Endvidere om møder med Kulturudvalget, som har nedsat projekt- og styregrupper.

Problem: Aner pt. ikke, hvad det nye byråd vil.

Det synes dog trods alt, som om der er ved at komme skred i det!

Vil også arbejde for, at det, at kommunen vil kaldes ”Børnenes

Hovedstad”, også indarbejdes i museumsplanerne.

Fortalte også lidt om museets kommende planer fremover. Heri indgår Besættelsessamlingen også.

Kommende fremtid for Museerne i Danmark økonomisk, tendens:

De større vil blive større, hvorved de mindre vil blive mindre eller helt forsvinder.

Besættelsessamlingens magasiner er blevet kritiseret voldsomt af S.- og K. styrelsen. Alle genstande skal derfor gennemgås og katalogiseres.

Forslag fra Harry H., at der blev arrangeret tur til Esbjerg, for at se deres besættelsessamling.

b.Enkelte fremkom med forskellige bem., bl.a. i relation til Harry H`s indlæg.

c.Formanden fremviste og forklarede detaillierne i foreningens nye logo. Vil komme på hjemmesiden.

d.Formanden gjorde opmærksom på mindeaften, som afholdes 4. maj kl.19:00 på Grindsted kirkegård og senere i kirken.

Nyt initiativ, som måske kan blive tradition.

Nærmere herom kan ses på hjemmeside.

e.Formanden kommenterede også Harry H`s forslag om besøg i Esbjerg. Bliver der et arrangement, vil det kunne ses på hjemmesiden.

 

Efter generalforsamlingen blev Frihedsmuseet på heden vist. Ruth og Erik Brandt-Christensen henholdsvis sang og fremviste samlingen, som lå i kælderen på Vestre Skole.

 

Referent

Gert Skouman

 

 

 Bestyrelsens beretning for 2017

 

Siden sidste generalforsamling den 9. februar 2017 afgiver jeg på bestyrelsens vegne et tilbageblik i kort form, da der jo ikke kan ændres på udførte handlinger. Til gengæld kan ikke fuldførte eller fejlslagne handlinger forsøges blive udført med fornyet og forbedret akkuratesse.

 

Vi har været repræsenteret på Forårsmessen i Magion med et tilfredsstillende resultat, hvor vi atter markerede os i byen, og også fik nye medlemmer.

 

Den 25. april vedtog byrådet en samling af museets aktiviteter ude ved Karensminde. En beslutning, som ikke er noget vi i bestyrelsen går rundt og klapper i vores små hænder over – tværtimod fælder vi tårer. Når byen og politikerne ikke vil andet, så er kampens store taber Besættelsessamlingen. Denne dato vil fremover stå som en black dato i vores kalender. Det skal der ikke herske den mindste tvivl om.

 

Vi kunne sætte os hen i hjørne og være godt tøsesure, fortsat gale op på stræder og veje, hvilket kun vil kunne blive opfattet som ”vådeskud” i egen fod.

 

Vi har valgt at ville arbejde sammen med museet og dets ledelse om fremtiden – ganske nødtvungent. Dette skulle allerede i det forgangne efterår have udmøntet sig i en udstilling ude i museumsbygningen syd for Karensminde. Grundet lykkelige omstændigheder hos personalet ligger det på is til langt senere.

 

Vi har deltaget i et planlægningsmøde ude i selvsamme bygning sammen med museet og Karensmindes Venner. Det var en brainstorming, hvor der blev arbejdet med såvel stærke som svage sider – desværre flest svage sider, som skal rettes og de gode sider, som skal dyrkes. Alt sammen over tid.

 

Der er kommet en nyansat person mere til museet. Hendes opgave er at være projektleder for det nye museum og samtidig at være fundraiser herfor. Hun hedder Mai Kofoed Lauritsen. Museumsaktiviteter og ønsker om, hvorledes de skal præsenteres, er hendes arbejdsfelt. Dette arbejde er godt påbegyndt, men der forventes mere aktivitet, inden der kommer konkret resultat frem.

 

Ib Møller Nielsen fra vores bestyrelse er blevet indstillet og optaget til at være medlem af en projektgruppe, som er etableret i forbindelse med det kommende museums byggeri.

 

I Midtjysk Ugeavis har vi indrykket en større artikel, som på fin og sober måde fortæller hr. og fru Jensen om Besættelsessamlingens start, opbygning/udvikling og til den blev pakket ned og så, hvad der er blevet forsøgt gjort fra flere sider på, at bevare og fremvise samlingen. Desværre med ikke gode synlige resultater frem til i dag. Der er således kun mulighed for at se lidt af samlingen ude på CF-gården uden prisværdig skiltning og kun åbent på forudgående bestilling. Det giver jo ikke noget besøgstal, der rykker.

 

Hvad fremtiden vil bringe ligger ikke i vore hænder – så ville vi nok kunne have sagt noget andet og mere.

 

Hvad kan I forvente ind til næste generalforsamling?

 

I kan forvente en bestyrelse, som fortsat vil arbejde ihærdigt og målrettet frem mod, at samlingen bliver hevet frem og at den bliver synlig.

I må samtidig være klar over følgende konkrete hurdle medregnes: Samlingen er ikke vores. Den tilhører museet og Billund Kommune.

Vi er blot venner til samlingen, som gerne vil den dets absolut bedste. En slags interesseorganisation.

 

For at vække størst mulig interesse skal vi gerne være mange flere medlemmer – kassereren vil komme nærmere ind på medlemstallet under regnskabet – idet opbakning vil styrke og gøre stærkere.

Bestyrelsen vil fortsætte det positive samarbejde, men vi vil også til enhver tid gøre opmærksom på medlemmernes antal og ønsker baseret på de næsten 2000 støttetilkendegivelser. Et stort og flot antal, som vi nåede sidste år, og som også giver basis og forhåbninger om endnu flere medlemmer af BEGV.

 

Vores hjemmeside www.begv.dk er fuldt opdateret, og her vil I fortsat kunne følge med i bestyrelsens arbejde.

 

Via det positive samarbejde tror vi fuldt og fast på, at vi kan opnå det bedste resultat. For at komme så meget frem i lyset som muligt, vil bestyrelsen arbejde interesseret og med intens interesse rettet mod en skoletjeneste. Her øjner vi store og gode muligheder for at komme med, blive hørt og være synlige.

 

Jeg vil her lige nævne, at Slots- og Kulturstyrelsen har udpeget følgende indsatsområder for Museet: Stations- og Industribyen, Landbruget og Turismen. Besættelsessamlingen og vi er altså ikke nævnt.

 

Hvorledes kan du aktiv spille med? Det kan du, når du er med til at opfordre dine venner, naboer og bekendte til at lade sig tilmelde til vores venneforening til kun kr. 50.- om året.

 

Vi vil være synlige, når lejlighed gives (messer og forsamlinger osv.), og det vil der bl.a. blive den 4. maj i år, hvor vi sammen med museet vil afvikle en smuk mindeaften på Grindsted Kirkegård, i kirken og efterfølgende i Kirkehuset.

Alt er ikke helt på plads endnu i enkeltheder, men du vil snart kunne følge med i udviklingen på www.begv.dk 

Dog kan vi allerede nu afsløre, at der kommer besøg af Jørgen Eeg Sørensen – søn af Mogens Eeg Sørensen, som blev hentet af Gestapo og endte i koncentrationslejr. Så sæt allerede nu et kryds i den kalender ud for fredag den 4. maj.

 

 

 

 

22. januar             Møde i propjektgruppen

2017

14. december       4 medlemmer deltager i arbejdsgruppe hos Museet

04. december       Bestyrelsesmøde + præsentation af Mai Kofoed Lauritsen

13. oktober           Bestyrelsesmøde

12. oktober           Planlægningsmøde på Karensminde

27. september     Møde med Anna Louise omkring udstilling

05. september     Bestyrelsesmøde omkring udstilling

14. august            Arbejdsmøde med Anna Louise ang. udstilling

14. juni                  Afslag på ansøgning fra Kulturvirket.

30. maj                  Møde med Anna Louise ang. ansøgning til aktivitet med Besættel-

                               samlingen via Kulturvirket

11. maj                  Orienteringsmøde med den nye museumsinspektør Anna Louise

                               Siggaard

9. maj                    Bestyrelsesmøde. Ønsker til behandling fremsendes til formanden

25. april                 Byrådet vedtager med 18 stemmer for og 3 mod (3 fraværende), at 

                               byens museumsaktiviteter samles ved Karensminde. (Følg dagspressen)

11. - 12. marts     Stand på Forårsmessen i Magion

9. februar              Generalforsamling på Erhvervsgymnasiet Grindsted

 

Referat fra ordinær generalforsamling i Besættelsessamling Grindsteds Venner den 9. februar 2017 på Erhvervsgymnasiet Grindsted.

 

Dagsorden - se bilag 1.

 

24 medlemmer var fremmødt.

 

Referent: Jens Lind.

 

Formanden Kurt Nørgaard bød velkommen.

 

ad pkt. 1: Jesper Dahlmann blev foreslået og valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at vedtægternes bestemmelser om indvarsling og beslutningsdygtighed var overholdt. Peter og Hans ville være stemmeoptællere, hvis det blev nødvendigt.

 

ad pkt. 2: Formanden Kurt Nørgaard aflagde bestyrelsens beretning - se bilag 2.

Knud Møller Jepsen kommenterede, at det ikke hed Billund Museum men Billund Kommunes Museum, hvilket formanden lovede rettet fremover. Ingen andre ønskede ordet omkring formandens beretning.

 

ad pkt. 3: Kasseren Finn Odegaard sagde, at foreningens første regnskabsår løber fra stiftelsen den 17/9-16 til 31/12-17, og det første medlemskontingent først opkræves i 2017. Derfor var der ikke noget regnskab at aflægge på denne første ordinære generalforsamling. Foreningen har pr. dato 101 medlemmer.

 

ad pkt. 4: Der var ikke indkommet forslag.

 

ad pkt. 5: Kontingentet for 2017 blev foreslået og vedtaget til 50 kr. pr. medlem med sidste frist for indbetaling den 15/2-2017.

 

ad pkt. 6: Finn Odegaard og Ib Møller Nielsen blev genvalgt til bestyrelsen. Der var ikke andre forslag.

 

ad pkt. 7: Alex Wraa og Peter Jessen blev genvalgt som suppleanter. Der var ikke andre forslag.

 

ad pkt. 8: Jens Lind og Tom Michelsen blev genvalgt som revisorer. Der var ikke andre forslag. F.s.v. angår suppleanter vil vedtægterne næste blive foreslået ændret, så der vælges en 1. og en 2. suppleant hvert år, og således, at der er 1 og ikke 2 revisorer på valg hvert år.

 

ad pkt. 9: Henning Kaltoft blev genvalgt. Der var ikke andre forslag.

 

ad pkt. 10:

•Ellen Ross bad om at få et eksemplar af vedtægterne. Formanden svarede, at de lægger på hjemmesiden og hun fik også et eksemplar udleveret.

•Knud Møller Jepsen og Alex Wraa drøftede foreningens navn. Om det skulle være Besættelsessamling Grindsteds Venner eller Besættelsessamling i Grindsteds Venner. Det nuværende er korrekt, og der skal derfor ikke ændres noget.

•Poul Jensen opfordrede bestyrelsen til at lave et nyt visionsgrundlag og ikke blot videreføre den tidligere vision for samlingen.

•Alex Wraa sagde, at samlingen oprindelig alene startede som en udstilling for skoleeleverne til undervisningsbrug. Kan i dag sættes i relation til krigszoner både i fortid og i nutid og kan derfor belyse krigszoner rundt i verden i dag. Samlingen er derfor også nutidig.

•Der blev spurgt til opbevaringen af effekterne. Formanden og Ole Bisbjerg oplyste, at de ca. 10.000 klenodier er fordelt 3 steder i kommunen og meget pakket ned i papkasser. I det efterfølgende foredrag oplyste Ole Bisbjerg endvidere, at alle effekter er korrekt og fyldigt registreret på museet.

 

Dirigenten afsluttede og gav ordet tilbage til formanden, der takkede dirigenten og afsluttede generalforsamlingen.

 

I den efterfølgende orientering fra Ole Bisbjerg omkring Besættelsessamlingen og Billund Kommunes Museum kom han blandt ind på følgende:

 

takkede for inputtet til kommunen fra Besættelsessamlingen Grindsteds Venner

nuværende museumsbygning er fra 1846 og Grindsteds ældste hus.

museet er et statsanerkendt kulturhistorisk museum

museumsloven skal overholdes, og det kontrolleres

Staten yder årligt ca. 1 mio kr og kommunen godt 3 mio kr.

ud af i alt 400-500 museer i DK er 90 statsanerkendte.

det er i 2009 besluttet i byrådet, at alle aktiviteter skal samles omkring        Karensminde

Slots- og Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering i april 2015 var virkelig dårlig på stort set alle områder

20183 gæster i 2016, hvoraf langt hovedparten kommer på Karensminde

i øjeblikket meget arbejde omkring digitaliseringen af Lunds fotosamling på mindst 120.000 fotos

ny museumsinspektør forventes ansat snarest og måske allerede pr. 1/3-17

nu museumsbygning skal opføres ved Karensminde

Besættelsessamlingen er næststørst i DK, og den skal frem i `en samling og ikke være  pakket ned 3 steder 

Lunds fotosamling kan ses på www.ditliviperspektiv.dk

 

 Harry Hansen orienterede kort om det begyndende arbejdet i museets bestyrelse.

 

 Bilag 1.

Dagsorden:

1.       Valg af dirigent

2.       Aflæggelse af beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

3.       Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløb kalenderår

4.       Indkomne forslag ingen

5.       Fastsættelse af kontingent uændret

6.       Valg til bestyrelsen Finn Odegaard og Ib Møller Nielsen afgår – begge er villige til genvalg

7.       Valg af suppleant Alex Wraae og Peter Jensen

8.       Valg af revisorer Jens Lind og Tom Michelsen

9.       Valg af suppleant Henning Kaltoft

10.   Eventuelt :

Museumsleder Ole Bisbjerg vil fortælle om Det nye Billund Museum

Bilag 2.

Datid

 

•20 år - Allans start med avisindlæg 21.05. 2015

•Borgermøde 22.06. 2015

•De mange underskrifter og flere hjælpere

•Besøgsrunden til formændene, borgmesteren, kommunaldirektøren, kulturudvalgsformanden

•Julemessen 2015

•Besøget af Jim Wright den 6. maj 2016

•Brandts glæde

•Stiftende generalforsamling 14. september 2016

•Den nye museums bestyrelse – Harry bliver formand november 2016

 

 

 

( nedenstående nævnt i rækkefølge på billedet)

 

•Karin Berg, GrindstedArkivet (næstformand)

•Harry Hansen, fra os (formand)

•Hanne Holm, skolekonsulent Billund Kommune

•Morten Karlsbjerg, direktør for Erhversfremme Billund & Visit

•Ole Bisbjerg, museumsleder og sekretær

•Anne-Sofie Lundtofte, Formidlingsenheden Sydjyske Museer

•Hans-Peter Festersen, medarbejderrepræsentant

•Elna Sørensen, Karensmindes Venner

 

 

Fremtid.

Målsætning for Besættelsessamling Grindsteds Venner.

 

 Samlingens indhold er unik for en by som Grindsted.

 Samlingen ”levendegør” tiden, hvor Grindsted var besat af tyskerne.

 Samlingen er opbygget via frivillige – lærere og elever

 Den har været privatejet – er i 1995 overdraget til Billund Museum

 Stort set hele samlingen ligger i magasiner af forskellig art

 

 22 år er gået – nu skal det være slut

 Vi ønsker samlingen skal have et værested i Grindsted

 Vi vil værne om det miljø, der var dengang,

 Vi vil være med til at styrke turismen og byen

 Vi lytter til borgernes ønsker

 Vi skylder samlingens ophav, at samlingen kommer frem i lyset

 Vi vil aktive omkring samlingen, dens bevarelse og fremtid

 

•Synlig, når lejlighed gives (messe, forsamlinger osv.) medlemsoptagelse

•Visitkort

•Arbejde via kontakten til museumsbestyrelsen

•Agitere, aktivere og motivere i den udstrækning, som er os muligt

•Være aktive, når og hvis der kaldes – positive omkring samarbejde, som er vejen og mulighederne fremadrettet

•Besættelsessamlingens tilhørsforhold kort – henviser til Ole Bisbjerg, som kommer på senere i aften

 

 

 

 

16. januar:             Bestyrelsesmøde

 

2016

 

20. december:      Harry Hansen udnævnt til formand for Billund Kommunes Museer

 

18. oktober:             Hjemmesiden åbner uden at være helt færdigudarbejdet

 

26. september:     Kontaktperson til Billund Kommunes Museer: Harry Hansen

 

14. september:     Stiftende generalforsamling