Nyheder

 

BESÆTTELSESSAMLING GRINDSTEDS VENNER

Vi kæmper for at få Besættelsessamlingen frem i lyset

NYHEDER

2018

04. maj Mindeaften ved Grindsted Kirke. Mere følger i Midtjysk Ugeblad

06. februar Generalforsamling på Grindsted Erhvervsskole. Dagsorden iht. v vedtægter. Alle er velkommen.

22. januar Møde i propjektgruppen

2017

14. december 4 medlemmer deltager i arbejdsgruppe hos Museet

04. december Bestyrelsesmøde + præsentation af Mai Kofoed Lauritsen

13. oktober Bestyrelsesmøde

12. oktober Planlægningsmøde på Karensminde

27. september Møde med Anna Louise omkring udstilling

05. september Bestyrelsesmøde omkring udstilling

14. august Arbejdsmøde med Anna Louise ang. udstilling

14. juni Afslag på ansøgning fra Kulturvirket.

30. maj Møde med Anna Louise ang. ansøgning til aktivitet med Besættel-

samlingen via Kulturvirket

11. maj Orienteringsmøde med den nye museumsinspektør Anna Louise

Siggaard

9. maj Bestyrelsesmøde. Ønsker til behandling fremsendes til formanden

25. april Byrådet vedtager med 18 stemmer for og 3 mod (3 fraværende), at

byens museumsaktiviteter samles ved Karensminde. (Følg dagspressen)

11. - 12. marts Stand på Forårsmessen i Magion

9. februar Generalforsamling på Erhvervsgymnasiet Grindsted

 

Referat fra ordinær generalforsamling i Besættelsessamling Grindsteds Venner den 9. februar 2017 på Erhvervsgymnasiet Grindsted.

 

Dagsorden - se bilag 1.

 

24 medlemmer var fremmødt.

 

Referent: Jens Lind.

 

Formanden Kurt Nørgaard bød velkommen.

 

ad pkt. 1: Jesper Dahlmann blev foreslået og valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at vedtægternes bestemmelser om indvarsling og beslutningsdygtighed var overholdt. Peter og Hans ville være stemmeoptællere, hvis det blev nødvendigt.

 

ad pkt. 2: Formanden Kurt Nørgaard aflagde bestyrelsens beretning - se bilag 2.

Knud Møller Jepsen kommenterede, at det ikke hed Billund Museum men Billund Kommunes Museum, hvilket formanden lovede rettet fremover. Ingen andre ønskede ordet omkring formandens beretning.

 

ad pkt. 3: Kasseren Finn Odegaard sagde, at foreningens første regnskabsår løber fra stiftelsen den 17/9-16 til 31/12-17, og det første medlemskontingent først opkræves i 2017. Derfor var der ikke noget regnskab at aflægge på denne første ordinære generalforsamling. Foreningen har pr. dato 101 medlemmer.

 

ad pkt. 4: Der var ikke indkommet forslag.

 

ad pkt. 5: Kontingentet for 2017 blev foreslået og vedtaget til 50 kr. pr. medlem med sidste frist for indbetaling den 15/2-2017.

 

ad pkt. 6: Finn Odegaard og Ib Møller Nielsen blev genvalgt til bestyrelsen. Der var ikke andre forslag.

 

ad pkt. 7: Alex Wraa og Peter Jessen blev genvalgt som suppleanter. Der var ikke andre forslag.

 

ad pkt. 8: Jens Lind og Tom Michelsen blev genvalgt som revisorer. Der var ikke andre forslag. F.s.v. angår suppleanter vil vedtægterne næste blive foreslået ændret, så der vælges en 1. og en 2. suppleant hvert år, og således, at der er 1 og ikke 2 revisorer på valg hvert år.

 

ad pkt. 9: Henning Kaltoft blev genvalgt. Der var ikke andre forslag.

 

ad pkt. 10:

•Ellen Ross bad om at få et eksemplar af vedtægterne. Formanden svarede, at de lægger på hjemmesiden og hun fik også et eksemplar udleveret.

•Knud Møller Jepsen og Alex Wraa drøftede foreningens navn. Om det skulle være Besættelsessamling Grindsteds Venner eller Besættelsessamling i Grindsteds Venner. Det nuværende er korrekt, og der skal derfor ikke ændres noget.

•Poul Jensen opfordrede bestyrelsen til at lave et nyt visionsgrundlag og ikke blot videreføre den tidligere vision for samlingen.

•Alex Wraa sagde, at samlingen oprindelig alene startede som en udstilling for skoleeleverne til undervisningsbrug. Kan i dag sættes i relation til krigszoner både i fortid og i nutid og kan derfor belyse krigszoner rundt i verden i dag. Samlingen er derfor også nutidig.

•Der blev spurgt til opbevaringen af effekterne. Formanden og Ole Bisbjerg oplyste, at de ca. 10.000 klenodier er fordelt 3 steder i kommunen og meget pakket ned i papkasser. I det efterfølgende foredrag oplyste Ole Bisbjerg endvidere, at alle effekter er korrekt og fyldigt registreret på museet.

 

Dirigenten afsluttede og gav ordet tilbage til formanden, der takkede dirigenten og afsluttede generalforsamlingen.

 

I den efterfølgende orientering fra Ole Bisbjerg omkring Besættelsessamlingen og Billund Kommunes Museum kom han blandt ind på følgende:

 

takkede for inputtet til kommunen fra Besættelsessamlingen Grindsteds Venner

nuværende museumsbygning er fra 1846 og Grindsteds ældste hus.

museet er et statsanerkendt kulturhistorisk museum

museumsloven skal overholdes, og det kontrolleres

Staten yder årligt ca. 1 mio kr og kommunen godt 3 mio kr.

ud af i alt 400-500 museer i DK er 90 statsanerkendte.

det er i 2009 besluttet i byrådet, at alle aktiviteter skal samles omkring Karensminde

Slots- og Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering i april 2015 var virkelig dårlig på stort set alle områder

20183 gæster i 2016, hvoraf langt hovedparten kommer på Karensminde

i øjeblikket meget arbejde omkring digitaliseringen af Lunds fotosamling på mindst 120.000 fotos

ny museumsinspektør forventes ansat snarest og måske allerede pr. 1/3-17

nu museumsbygning skal opføres ved Karensminde

Besættelsessamlingen er næststørst i DK, og den skal frem i `en samling og ikke være pakket ned 3 steder

Lunds fotosamling kan ses på www.ditliviperspektiv.dk

Harry Hansen orienterede kort om det begyndende arbejdet i museets bestyrelse.

 

Bilag 1.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Aflæggelse af beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløb kalenderår

4. Indkomne forslag ingen

5. Fastsættelse af kontingent uændret

6. Valg til bestyrelsen Finn Odegaard og Ib Møller Nielsen afgår – begge er villige til genvalg

7. Valg af suppleant Alex Wraae og Peter Jensen

8. Valg af revisorer Jens Lind og Tom Michelsen

9. Valg af suppleant Henning Kaltoft

10. Eventuelt :

Museumsleder Ole Bisbjerg vil fortælle om Det nye Billund Museum

Bilag 2.

Datid

 

•20 år - Allans start med avisindlæg 21.05. 2015

•Borgermøde 22.06. 2015

•De mange underskrifter og flere hjælpere

•Besøgsrunden til formændene, borgmesteren, kommunaldirektøren, kulturudvalgsformanden

•Julemessen 2015

•Besøget af Jim Wright den 6. maj 2016

•Brandts glæde

•Stiftende generalforsamling 14. september 2016

•Den nye museums bestyrelse – Harry bliver formand november 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( nedenstående nævnt i rækkefølge på billedet)

 

•Karin Berg, GrindstedArkivet (næstformand)

•Harry Hansen, fra os (formand)

•Hanne Holm, skolekonsulent Billund Kommune

•Morten Karlsbjerg, direktør for Erhversfremme Billund & Visit

•Ole Bisbjerg, museumsleder og sekretær

•Anne-Sofie Lundtofte, Formidlingsenheden Sydjyske Museer

•Hans-Peter Festersen, medarbejderrepræsentant

•Elna Sørensen, Karensmindes Venner

Fremtid.

Målsætning for Besættelsessamling Grindsteds Venner.

 

Samlingens indhold er unik for en by som Grindsted.

Samlingen ”levendegør” tiden, hvor Grindsted var besat af tyskerne.

Samlingen er opbygget via frivillige – lærere og elever

Den har været privatejet – er i 1995 overdraget til Billund Museum

Stort set hele samlingen ligger i magasiner af forskellig art

 

22 år er gået – nu skal det være slut

Vi ønsker samlingen skal have et værested i Grindsted

Vi vil værne om det miljø, der var dengang,

Vi vil være med til at styrke turismen og byen

Vi lytter til borgernes ønsker

Vi skylder samlingens ophav, at samlingen kommer frem i lyset

Vi vil aktive omkring samlingen, dens bevarelse og fremtid

 

•Synlig, når lejlighed gives (messe, forsamlinger osv.) medlemsoptagelse

•Visitkort

•Arbejde via kontakten til museumsbestyrelsen

•Agitere, aktivere og motivere i den udstrækning, som er os muligt

•Være aktive, når og hvis der kaldes – positive omkring samarbejde, som er vejen og mulighederne fremadrettet

•Besættelsessamlingens tilhørsforhold kort – henviser til Ole Bisbjerg, som kommer på senere i aften

 

 

 

 

16. januar: Bestyrelsesmøde

 

2016

 

20. december: Harry Hansen udnævnt til formand for Billund Kommunes Museer

 

18. oktober: Hjemmesiden åbner uden at være helt færdigudarbejdet

 

26. september: Kontaktperson til Billund Kommunes Museer: Harry Hansen

 

14. september: Stiftende generalforsamling