Vedtægter

VEDTÆGTER

Vedtægter for foreningen

Besættelsessamling Grindsteds Venner

 

§ 1

Foreningens navn er Besættelsessamling Grindsteds Venner (BGV) med hjemsted i Grindsted By, Billund Kommune.


§ 2

Foreningens formål er gennem aktiviteter omkring Besættelsessamling Grindsted at formidle kendskab til årene før, under og efter besættelsestiden (1940 – 45). For at sikre korrekt udførte aktiviteter skal disse planlægges og koordineres i samarbejde med Billund Kommunes Museer.


§ 3

Alle interesserede kan blive medlem af foreningen. Der er 1 stemme pr. betalt medlemskab.


§ 4

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes en gang årligt senest med udgangen af februar måned. Indkaldelse til den ordinære generalforsamling sker gennem den lokale presse, via mail eller via foreningens evt. hjemmeside med 14 dages varsel. Forslag fra medlemmer til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde 8 dage før generalforsamlingen. Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde:

 1. Valg af dirigent
 2. Fremlæggelse af beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
 3. Fremlæggelse af det bilagskontrollerede regnskab for det forløb kalenderår (1/1 – 31/12)
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg til bestyrelsen
 7. Valg af 2 suppleanter (1. og 2. suppleant)
 8. Valg af 2 bilagskontrollanter
 9. Valg af 1 suppleant
 10. Eventuelt

På generalforsamlingen træffes beslutninger, herunder vedtægtsændringer ved simpel stemmeflerhed. Beslutning om foreningens eventuelle ophævelse skal dog ske på to af hinanden følgende generalforsamlinger, der begge skal være indkaldt med 14 dages varsel. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Afstemninger skal foretages skriftlig, såfremt blot et enkelt medlem fremsætter begæring herom.


§ 5

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter:

 1. bestyrelsens beslutning
 2. eller generalforsamlingens beslutning
 3. eller skriftlig anmodning indgivet til bestyrelsen og underskrevet af m mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer

Det skal af begæringen fremgå, hvad der ønskes forelagt den ekstraordinære generalforsamling.


 § 6

På generalforsamlingen skal bestyrelsen fremlægge beretning og regnskab, som skal være revideret af de på generalforsamlingen valgte bilagskontrollanter.


§ 7

Bestyrelsen består af 5 medlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende med formand, næstformand, kasserer, sekretær og menigt medlem.

Alle valg gælder for 2 år – dog undtaget suppleanter, som har en valgperiode på 1 år. Indtræder en suppleant, er denne med i perioden ud for den, som man er suppleant for. Suppleanter kan genvælges.

Museet indbydes til bestyrelsesmøder med en observatør, som har taleret, men observatøren er uden stemmeret.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Bestyrelsen kan til enhver tid nedsætte arbejdsgrupper/udvalg til løsning af praktiske opgaver. Bestyrelsen skal altid være repræsenteret med mindst 1 medlem i hver gruppe/udvalg. Bestyrelsen udpeger efter generalforsamlingen én person til bestyrelsen for Billund Kommunes Museer.

I tilfælde af dennes forfald overtages posten af formanden for BEGV til senest kommende generalforsamling.


§ 8

Aktiviteter, som indebærer varig ændring af Besættelsessamling Grindsted, bygningen eller udendørsarealer, hvori denne findes, skal til enhver tid godkendes og udføres i samråd med og godkendelse af Billund Kommunes Museer.§ 9

Foreningen drives økonomisk uafhængig. Hverken bestyrelse eller medlemmer kan gøres økonomisk ansvarlig over for udlæg, der ikke kan dækkes af foreningens eventuelle formue. Der kan ikke af nogen af foreningens medlemmer gøres krav på andel af eventuel formue, når medlemskab ophører.


§ 10

I tilfælde af kontingentrestance sendes en rykker pr. brev eller mail. Er kontingentet ikke indbetalt senest efter 14 dage fra denne rykker, slettes medlemskab uden yderligere varsel. Ved eventuel senere optagelse som medlem betales restance + nyt kontingent.


§ 11

I tilfælde af foreningens ophævelse overgår Besættelsessamling Grindsteds Venners aktiviteter og aktiver til Billund Kommunes Museer (§ 4 skal overholdes).

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 14.02.2021


Finn Odegaard

 

                                            Ib Møller Nielsen


                                                                                                             Harry Hansen

Hans Lund Pedersen


                                                                 Kurt Nørgaard